KSIĘGI RACHUNKOWE

Oferujemy:

  • opracowanie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont,
  • rejestrowanie operacji gospodarczych we właściwych ewidencjach podatkowych i rachunkowych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
  • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz podatku VAT,
  • sporządzanie sprawozdań na potrzeby GUS, NBP,
  • sprawozdawczość PFRON,
  • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
  • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym oraz przed innymi organami,
  • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy.